SBA RI&E

RI&E Apotheken

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Apotheken helpt u bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in uw apotheek.

Waarom de RI&E Apotheken

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een wettelijke verplichting: de  Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) heeft tot doel ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in bedrijven te voorkomen. Bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden in apotheken is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Apotheken een door de Arbowet verplicht gesteld hulpmiddel.

Binnen deze RI&E Apotheken zijn de meest recente wetswijzigingen verwerkt. Voor bereidende apotheken is de digitale lijst met vragen uitgebreid met aanvullende vragen die specifiek ingaan op de gevaren en risico’s voor medewerkers van bereidende apotheken.

De RI&E Apotheken moet minimaal eens in de vier jaar, en in elk geval bij ingrijpende veranderingen in de werksituatie in de apotheek, ingevuld worden. Voor het opstellen en uitvoeren van de RI&E dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers wordt de RI&E door een arbodeskundige of arbodienst getoetst.

Plan van aanpak

Het Plan van Aanpak moet altijd deel uitmaken van de RI&E Apotheken: zonder Plan van Aanpak is de RI&E niet compleet. Het Plan van Aanpak geeft weer hoe de gevaren en risico's voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers kunnen worden verkleind of weggenomen.

Het plan moet ten minste bevatten:

- de te nemen maatregelen;
- de samenhang tussen die maatregelen;
- de termijn waarbinnen deze maatregelen zullen worden genomen. 

Tijdens de evaluatiefase van de RI&E worden de gesignaleerde risico’s ingedeeld in één van de drie risicoklassen. Deze risicoklassen zijn gebaseerd op de kans op ongewenste gebeurtenissen of op het ontbreken van maatregelen tegen het optreden van ongewenste gebeurtenissen:

Klasse 1 - Dit risico is zo groot dat er direct een oplossing moet worden gevonden of er is sprake van wettelijk gestelde verordeningen.

Klasse 2 - Dit is een risico dat wellicht gevaar oplevert, zodat maatregelen ter voorkoming van gezondheidsschade, ongevallen of verzuim vereist zijn.

Klasse 3 - Dit risico is wellicht aanvaardbaar, maar aandacht is gewenst en betekent een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De gesignaleerde risico’s komen terug in het Plan van Aanpak.

SBA Servicedesk

Voor technische en inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de RI&E Apotheken kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA). De SBA Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 722 26 67 (1 ct. p.m.) Buiten de spreekuurtijden kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@sbaweb.nl.

Voor meer informatie over de nieuwe Arbowet en de consequenties daarvan voor uw apotheek, kunt u naast de SBA Servicedesk ook terecht bij de Afdeling Arbeidsvoorwaarden van de KNMP (telefoon 070 373 72 71, e-mail arbeidsvoorwaarden@knmp.nl) of uw arbodienstverlener. Meer informatie vindt u op de website van het Brancheloket Apotheken (www.brancheloketapotheken.nl) en in de Arbocatalogus Apotheken (www.arbo-apotheek.nl).

SBA Servicedesk

Heeft u vragen over de RI&E Apotheken? Neem dan contact op met de SBA Servicedesk:

0900-7222667 (1 ct. p.m.)
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00, of stuur een email naar